Thư viện ảnh

IMG_5471
IMG_5421
IMG_5449
IMG_5449
IMG_5421
DSC_0055
IMG_5401
IMG_5449
IMG_5403
DSC_0057
DSC_0044
DSC_0024
DSC_0009
DSC_0009
DSC_0043
DSC_0009
DSC_0050
DSC_0047
DSC_0064
DSC_0056
DSC_0045
DSC_0024
IMG_5303
IMG_5322
DSC_0055
IMG_5322
DSC_0024
IMG_5303
DSC_0012
DSC_0019
IMG_4934
IMG_5050
DSC_0134_ThanhTan
DSC_0058_Phuong2
DSC_0097_Phuong1
DSC_0015_Ninhson
DSC_0041_NinhThanh
DSC_0137_ThanhTan
IMG_5136
IMG_5061
IMG_5134
IMG_5057
DSC_0021_Ninhson
DSC_0025_Ninhson
IMG_4957
DSC_0064_Phuong2
DSC_0061_Phuong2
DSC_0136_ThanhTan
DSC_0025_Ninhson
DSC_0087_Phuong1
DSC_0073_Phuong1
DSC_0046_Phuong2
DSC_0106_ThanhTan
DSC_0034_NinhThanh
DSC_0011_Ninhson
IMG_9689
DSC_0006_Ninhson
IMG_9704
IMG_9678
IMG_9671
IMG_9666
IMG_9703
IMG_9746
IMG_9753
IMG_9734
IMG_9716
IMG_9804
IMG_9780
IMG_9460
IMG_4817
IMG_4815
IMG_4801
IMG_9365
IMG_9370
IMG_4639
IMG_4703
IMG_4709
IMG_4682
IMG_4717
IMG_4636
IMG_4637
IMG_4639
Hoà thượng Thích Chơn Nguyên, trụ trì Thiền Viện Vạn Hạnh Thành phố Hồ Chí Minh trao quà dân nghèo
TanThanh_4399
TanThanh_4393
TanThanh_4384
TanThanh_4399
TanThanh_4357
TanThanh_4393
Phát thuốc
Khám bệnh_4379
TanThanh_4354
khám bệnh_4332
TanThanh_4355
Khám bệnh_4372
TanThanh_4349
TanThanh_4336
TanThanh_4346
TanThanh_4347
TanThanh_4338
Sosani001
Sosany8
sosani12
Sosani001
sosani10
So sa ni 4
Sosani 7
so sa ni 3.
so sa ni 2
IMG_8548
IMG_8574
IMG_8578
IMG_8552
IMG_8537_Traonha
IMG_8674_Traonha
IMG_8618_Traonha
IMG_8541_Traonha
IMG_8620_Traonha
IMG_8658_Traonha
IMG_5940_TruongTay
IMG_5940_TruongTay
IMG_8613_Traonha
IMG_8548_Traonha
IMG_5928_tranha
IMG_8537_TruongTay
IMG_8552_TruongTay
IMG_8517_Traonha
IMG_8524_Traonha
IMG_8591_Tranha
IMG_5943_TruongTay
IMG_8541_Traonha
IMG_5925_Traonha
IMG_8330_Traonha
IMG_8275_Traonha
IMG_8643_Traonha
IMG_5924_Traonha
IMG_8281
IMG_8303_Traonha
IMG_8260_traonha
IMG_8302_traonha
IMG_8267_Traonha
IMG_8020_Toadam
IMG_8039_Toadam
IMG_8272_Traonha
IMG_8035_toaDam
DSC_0087_Toadam
IMG_8020_Toadam
IMG_8041_Toadam
IMG_7982_Toadam
IMG_8003_toadam
IMG_4082_Toadam
IMG_5471 IMG_5421 IMG_5449 IMG_5449 IMG_5421 DSC_0055 IMG_5401 IMG_5449 IMG_5403 DSC_0057 DSC_0044 DSC_0024 DSC_0009 DSC_0009 DSC_0043 DSC_0009 DSC_0050 DSC_0047 DSC_0064 DSC_0056 DSC_0045 DSC_0024 IMG_5303 IMG_5322 DSC_0055 IMG_5322 DSC_0024 IMG_5303 DSC_0012 DSC_0019 IMG_4934 IMG_5050 DSC_0134_ThanhTan DSC_0058_Phuong2 DSC_0097_Phuong1 DSC_0015_Ninhson DSC_0041_NinhThanh DSC_0137_ThanhTan IMG_5136 IMG_5061 IMG_5134 IMG_5057 DSC_0021_Ninhson DSC_0025_Ninhson IMG_4957 DSC_0064_Phuong2 DSC_0061_Phuong2 DSC_0136_ThanhTan DSC_0025_Ninhson DSC_0087_Phuong1 DSC_0073_Phuong1 DSC_0046_Phuong2 DSC_0106_ThanhTan DSC_0034_NinhThanh DSC_0011_Ninhson IMG_9689 DSC_0006_Ninhson IMG_9704 IMG_9678 IMG_9671 IMG_9666 IMG_9703 IMG_9746 IMG_9753 IMG_9734 IMG_9716 IMG_9804 IMG_9780 IMG_9460 IMG_4817 IMG_4815 IMG_4801 IMG_9365 IMG_9370 IMG_4639 IMG_4703 IMG_4709 IMG_4682 IMG_4717 IMG_4636 IMG_4637 IMG_4639 Hoà thượng Thích Chơn Nguyên, trụ trì Thiền Viện Vạn Hạnh Thành phố Hồ Chí Minh trao quà dân nghèo TanThanh_4399 TanThanh_4393 TanThanh_4384 TanThanh_4399 TanThanh_4357 TanThanh_4393 Phát thuốc Khám bệnh_4379 TanThanh_4354 khám bệnh_4332 TanThanh_4355 Khám bệnh_4372 TanThanh_4349 TanThanh_4336 TanThanh_4346 TanThanh_4347 TanThanh_4338 Sosani001 Sosany8 sosani12 Sosani001 sosani10 So sa ni 4 Sosani 7 so sa ni 3. so sa ni 2 IMG_8548 IMG_8574 IMG_8578 IMG_8552 IMG_8537_Traonha IMG_8674_Traonha IMG_8618_Traonha IMG_8541_Traonha IMG_8620_Traonha IMG_8658_Traonha IMG_5940_TruongTay IMG_5940_TruongTay IMG_8613_Traonha IMG_8548_Traonha IMG_5928_tranha IMG_8537_TruongTay IMG_8552_TruongTay IMG_8517_Traonha IMG_8524_Traonha IMG_8591_Tranha IMG_5943_TruongTay IMG_8541_Traonha IMG_5925_Traonha IMG_8330_Traonha IMG_8275_Traonha IMG_8643_Traonha IMG_5924_Traonha IMG_8281 IMG_8303_Traonha IMG_8260_traonha IMG_8302_traonha IMG_8267_Traonha IMG_8020_Toadam IMG_8039_Toadam IMG_8272_Traonha IMG_8035_toaDam DSC_0087_Toadam IMG_8020_Toadam IMG_8041_Toadam IMG_7982_Toadam IMG_8003_toadam IMG_4082_Toadam